1. Algemene duiding

1. 
In hieropvolgende algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ontwerper; Allure; Allure Branding & Digital Agency; Hanne Vanmeirhaeghe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer bij overeenkomst, gevestigd te Oostendestraat 6, 9000 Gent. 

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Allure een overeenkomst aangaat of aan wie Allure een offerte heeft bezorgd waarop deze algemene voorwaarden gelden..

2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Allure en de Opdrachtgever waarop Allure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn indien toepasselijk, ook geldend op derden die door Allure worden betrokken. 

3.
Het aanvaarden door de Opdrachtgever van een offerte of het bevestigen van een opdracht waarop naar deze voorwaarden verwezen wordt, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

4.
Indien Allure niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden benadrukt of verlangt, garandeert dit niet dat de bepalingen hierin niet van toepassing zijn, of dat Allure het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Offertes en voorstellen

1.
Alle offertes en projectvoorstellen van Allure zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij de offerte expliciet een andere termijn voor aanvaarding aanduidt. 

2.
Allure kan niet aan zijn offertes of voorstellen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of voorstellen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.
De prijzen vermeld in offertes en projectvoorstellen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen of eventuele (in het kader van de overeenkomst) te maken bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven. 

4.
Voorstellen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige samenwerkingen.

5.
De door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht op offertes en voorstellen is indicatief.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

1.
Een voorschot van 30% van het overeengekomen bedrag zal worden betaald door de opdrachtgever bij de ondertekening van de overeenkomst, de overige 70% zal worden betaald bij de voltooiing ervan. Deze bepaling is altijd geldig, tenzij de offerte expliciet andere betalingsvoorwaarden vermeldt. 

2.
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, naar goeddunken van de ontwerper.

3.
Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4. 
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4. Goedkeuring en revisies van de opdrachtgever

1.
De opdrachtgever stemt ermee in feedback en revisies, wanneer gevraagd door de ontwerper, binnen de 3 werkdagen aan de ontwerper te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

2.
De opdrachtgever verplicht zich om te allen tijde de door de ontwerper gevraagde informatie en documentatie te verstrekken voor de effectieve ontwikkeling van het ontwerp.

3.
De opdrachtgever dient alle materialen goed te keuren voordat het project definitief wordt. De klant heeft recht op 3 revisierondes zoals gespecificeerd in de tijdlijn van het project onder ‘1. Project’. 

4.
Extra ontwikkeling en bijkomende correcties worden meegerekend aan een basistarief van €65 per uur excl. 21% btw, in overleg met de opdrachtgever. Mogelijke extra uren worden enkel uitgevoerd na expliciet akkoord van de opdrachtgever.  

Artikel 5. Copyright en auteursrecht

1.
De rechten op alle door de ontwerper in opdracht van de opdrachtgever gemaakte ontwerpen berusten bij de opdrachtgever, inclusief ontwerpen, patenten, licenties, intellectueel eigendom, ruwe bestanden en afbeeldingen, bronnen, mockups, uiteindelijke productuitvoer. De rechten worden slechts overgedragen bij de laatste betaling van het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte. De ontwerper mag de productoutput gebruiken voor zijn/haar galerie om zijn/haar productoutputs te tonen, maar in geen geval mag hij/zij de productoutput verkopen. Voor elke andere activiteit dan gespecificeerd is schriftelijke toestemming nodig van de opdrachtgever. 

2.
De ontwerper blijft eigenaar van alle sjabloonontwerpen die hij voorafgaand aan deze Overeenkomst heeft gemaakt. 

3.
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

4.
De opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij de rechten heeft om alle eigendomsinformatie te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsgeheimen, handelsmerken, logo's, auteursrechten, afbeeldingen, gegevens, cijfers, inhoud en dergelijke die hij aan ontwerper verstrekt om in dit ontwerp op te nemen.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

1.
Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan het noodzakelijk zijn dat de opdrachtgever vertrouwelijke informatie, met inbegrip van handelsgeheimen, branchekennis en andere vertrouwelijke informatie, deelt met de ontwerper om de ontwerper in staat te stellen de Grafische Vormgeving en de Deliverables in hun definitieve vorm te voltooien. De ontwerper zal deze eigendomsinformatie op geen enkel moment met anderen delen. De ontwerper zal deze informatie op geen enkel moment voor persoonlijk gebruik aanwenden. Dit artikel blijft volledig van kracht, ook na beëindiging van de Overeenkomst door haar natuurlijke beëindiging of de vroegtijdige beëindiging door een van beide partijen.

2.
Alle informatie die de partij door de inwerkingtreding van deze overeenkomst verkrijgt, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. De partij die over de vertrouwelijke informatie beschikt, zal deze vertrouwelijk houden en zal dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten die door de wet wordt vereist. Het is geen enkele partij toegestaan vertrouwelijke informatie te verkopen, vrij te geven, te delen of op enige andere wijze openbaar te maken zonder toestemming van de andere partij.


Artikel 7. Terminatie, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst, alsmede annulering of wens tot verschuiving van datum van Opdrachtgever

1.
De ondertekening of expliciete goedkeuring van de offerte impliceert de aanvaarding ervan en impliceert de opdracht voor de start van het overeengekomen ontwerp. Daarom zal een latere annulering van de opdracht om het overeengekomen ontwerp uit te voeren de betaling van het bedrag van het uitgevoerde werk tot de annuleringsdatum met zich meebrengen.

2.
Bij beëindiging zal Allure alle content, materialen en alle kopieën van deliverables van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk retourneren aan de Opdrachtgever, maar in geen geval langer dan dertig (30) dagen na de datum van beëindiging.

3.
Allure Branding & Digital Agency is ten allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

4.
Indien de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

1.
De Partijen komen overeen en maken bekend dat zij volledig bevoegd zijn om deze Overeenkomst aan te gaan. De prestaties en verplichtingen van beide Partijen zijn niet in strijd met de rechten van derden of anderszins in strijd met andere, eventuele, tussen hen en/of enige andere organisatie, persoon, onderneming of wet/overheidsreglementering gemaakte afspraken.

2.
De Ontwerper staat ervoor in dat de in deze Overeenkomst genoemde diensten worden uitgevoerd conform de eisen en specificaties van de opdrachtgever. De ontwerper staat er echter niet voor in dat deze in deze Overeenkomst genoemde diensten zullen leiden tot extra omzet, exposure, naamsbekendheid, winst of andere voordelen. 

3.
In aanvulling op het bovenstaande is de ontwerper niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever in het geval dat het geleverde werk niet leidt tot de door de opdrachtgever gewenste resultaten. 

4.
Onder geen enkele omstandigheid zal een der partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade (inclusief gederfde winst) die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de transacties die daarin worden overwogen (hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere vorm van actie) in het geval dat deze geen verband houdt met het directe gevolg van de nalatigheid of schending van een der partijen.


Artikel 10. Ontbindelijkheid

1.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Algemene voorwaarden