1. Algemene duiding

1. 
In hieropvolgende algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ontwerper; Allure; Allure Branding & Digital Agency; Hanne Vanmeirhaeghe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer bij overeenkomst, gevestigd te Schuddevisstraatje 1 bus 201 9000 Gent. 

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Allure een overeenkomst aangaat of aan wie Allure een offerte heeft bezorgd waarop deze algemene voorwaarden gelden..

2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Allure en de Opdrachtgever waarop Allure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn, indien toepasselijk, ook geldend op derden die door Allure worden betrokken. Afwijkingen van
de algemene voorwaarden zijn slechts bindend mits dit voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen de partijen.

3.
Het aanvaarden door de Opdrachtgever van een offerte of het bevestigen van een opdracht waarop naar deze voorwaarden verwezen wordt, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

4.
Indien Allure niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden benadrukt of verlangt, garandeert dit niet dat de bepalingen hierin niet van toepassing zijn, of dat Allure het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Offertes 

1. 
Alle offertes en projectvoorstellen van Allure zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij de offerte expliciet een andere termijn voor aanvaarding aanduidt. Na verstrijking van de geldigheidsduur maakt deze prijsofferte geen aanbod meer uit en heeft Allure het recht de offerte aan te passen.

2. 
Offertes worden beschouwd als officieel aanvaard na schriftelijke instemming van de klant. De klant erkent hierbij kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant afziet van de toepassing van hun eigen algemene voorwaarden.

Allure kan niet aan zijn offertes of voorstellen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of voorstellen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Daarnaast heeft Allure tot de expliciete goedkeuring van de offerte het recht de offerte in te trekken. 

Voorstellen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige samenwerkingen. 

3. 
De prijzen vermeld in offertes en projectvoorstellen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen of eventuele (in het kader van de overeenkomst) te maken bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.  Indien de prestaties, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen of administratiekosten significant
hoger zijn dan Allure redelijkerwijs kon inschatten, heeft Allure evenwel het recht om de factuurprijs proportioneel te verhogen.

4.
De scope van het project is beperkt tot wat expliciet op de offerte is vermeld.  Add-ons zijn exclusief de totale prijs en worden enkel toegevoegd wanneer in de schriftelijke goedkeuring van de offerte deze add-ons ook expliciet worden bij gevraagd. 


Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

1.
Een voorschot van 30% van het overeengekomen bedrag zal worden betaald door de opdrachtgever bij de ondertekening van de overeenkomst, de overige 70% zal worden betaald bij de voltooiing ervan. Deze bepaling is altijd geldig, tenzij de offerte expliciet andere betalingsvoorwaarden vermeldt. 

2.
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, naar goeddunken van de ontwerper.

3.
Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is bijkomende of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart aangerekend aan de klant, op basis van de door de ontwerper gehanteerde uurtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4. 
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.
Allure is niet verantwoordelijk voor de kosten en afspraken die de klant maakt met derden of andere dienstverleners die hij of zij bij dit project zou betrekken (bv. copywriters, illustrators, fotografen,…). 

8.
Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de klant tevens een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Artikel 4. Uitvoering

1. 
De door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht op offertes en voorstellen is indicatief en is derhalve niet bindend voor Allure. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding, prijsvermindering, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. 

In geval de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn integraal verlengd indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst of indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, alsmede in geval van overmacht.

2. 
Wanneer de planning meer dan 30 dagen wordt opgeschoven of er binnen die termijn geen communicatie van de opdrachtgever is, wordt het project automatisch gepauzeerd. Er wordt in dit geval een tussentijdse factuur verzonden voor het reeds verrichte werk, waarbij de copyright van alle tussentijdse, niet gefinaliseerde of schriftelijk goedgekeurde deliverables eigendom van Allure blijven. Om het project terug op te starten wordt een pause fee van €350 excl. btw aangerekend omwille van organisatie heropstart en herplanning..

Artikel 5. Goedkeuring en revisies van de opdrachtgever

1.
De opdrachtgever stemt ermee in feedback en revisies, wanneer gevraagd door de ontwerper, binnen de 3 werkdagen aan de ontwerper te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

2.
De opdrachtgever verplicht zich om te allen tijde de noodzakelijke en door de ontwerper gevraagde informatie en documentatie te verstrekken voor de effectieve ontwikkeling van het ontwerp.

3.
De opdrachtgever dient alle materialen goed te keuren voordat het project definitief afgerond wordt. De klant heeft recht op een totaal van 3 revisierondes. Deze bepaling is altijd geldig, tenzij de offerte expliciet andere revisierondes vermeldt. 

4.
Extra ontwikkeling en bijkomende correcties worden meegerekend aan een basistarief van €95 per uur excl. 21% btw, in overleg met de opdrachtgever. Deze bepaling is altijd geldig tenzij de offerte specifiek een ander basistarief vermeldt. Mogelijke extra werkuren worden enkel uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever.  

5. 
De verantwoordelijkheid van vertragingen van het project die leiden tot vertragingen bij lancering van het project kan in geen geval bij Allure worden gelegd indien deze vertragingen direct of indirect veroorzaakt zijn door de opdrachtgever, bijvoorbeeld in het laattijdig aanleveren van materiaal of feedback, niet naleven van deadlines, en dergelijke.


Artikel 6. Copyright en auteursrecht

1.
De rechten op alle door de ontwerper in opdracht van de opdrachtgever gemaakte ontwerpen berusten bij de opdrachtgever, inclusief ontwerpen, patenten, licenties, intellectueel eigendom, ruwe bestanden en afbeeldingen, bronnen, mockups, uiteindelijke productuitvoer. De rechten worden slechts overgedragen bij de laatste betaling van het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte. De ontwerper mag de productoutput gebruiken voor zijn/haar galerie om zijn/haar productoutputs te tonen, maar in geen geval mag hij/zij de productoutput verkopen. Voor elke andere activiteit dan gespecificeerd is schriftelijke toestemming nodig van de opdrachtgever. 

2.
De ontwerper blijft eigenaar van alle sjabloonontwerpen die hij voorafgaand aan deze overeenkomst heeft gemaakt en die kunnen gebruikt worden tijdens het project. 

3.
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

4.
De opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij de rechten heeft om alle eigendomsinformatie te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsgeheimen, handelsmerken, logo's, auteursrechten, afbeeldingen, gegevens, cijfers, inhoud en dergelijke die hij aan ontwerper verstrekt om in dit ontwerp op te nemen.

5. 
De opdrachtgever verbindt zich ertoe op websites ontworpen en/of ontwikkeld door de ontwerper een 'website door'-vermelding te plaatsen. 

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie

1.
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan het noodzakelijk zijn dat de opdrachtgever vertrouwelijke informatie, met inbegrip van handelsgeheimen, branchekennis en andere vertrouwelijke informatie, deelt met de ontwerper om de ontwerper in staat te stellen de grafische vormgeving en de deliverables in hun definitieve vorm te voltooien. De ontwerper zal deze eigendomsinformatie op geen enkel moment met anderen delen. De ontwerper zal deze informatie op geen enkel moment voor persoonlijk gebruik aanwenden. Dit artikel blijft volledig van kracht, ook na beëindiging van de overeenkomst door haar natuurlijke beëindiging of de vroegtijdige beëindiging door een van beide partijen.

2.
Alle informatie die de partij door de inwerkingtreding van deze overeenkomst verkrijgt, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. De partij die over de vertrouwelijke informatie beschikt, zal deze vertrouwelijk houden en zal dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten die door de wet wordt vereist. Het is geen enkele partij toegestaan vertrouwelijke informatie te verkopen, vrij te geven, te delen of op enige andere wijze openbaar te maken zonder toestemming van de andere partij.

3. 
Allure heeft ten alle tijde het recht om samen te werken met derden indien de goede uitwerking van de opdracht dit verzoekt. Indien de goede uitwerking dit vereist, dienen deze derden ook op de hoogte te zijn van de vertrouwelijke informatie. Alle derden aangewend door Allure binden zich aan dezelfde voorwaarden rond vertrouwelijke informatie als hier vernoemd. 

4.
Allure en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is. Op de website van Allure www.allureagency.be is een privacyverklaring opgenomen. Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacyverklaring waarnaar hierin verwezen wordt.

Artikel 8. Terminatie, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst, alsmede annulering of wens tot verschuiving van datum van opdrachtgever

1.
De schriftelijke goedkeuring van de offerte impliceert de aanvaarding ervan en impliceert de opdracht voor de start van het overeengekomen ontwerp. Daarom zal een vraag tot annulering van de reeds goedgekeurde opdracht de integrale en volledige betaling van het bedrag van het uitgevoerde werk tot de annuleringsdatum met zich meebrengen. Daarnaast wordt een schadevergoeding aangerekend van 30% van het offertebedrag. 

Allure is ten allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

2. 
De Opdrachtgever is enkel een klant voor de looptijd van het project. Eens door de Ontwerper wordt aangegeven dat het project is afgelopen, heeft hij/zij geen verplichtingen meer t.a.v. de Opdrachtgever. 

3. 
Bij ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst heeft de Opdrachtgever nooit het recht om nog niet gefinaliseerde concepten of voorontwerpen te gebruiken of delen met derden. 

4. 
De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. In voorkomend geval zal de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Daarenboven is de klant steeds gehouden tot de integrale en volledige betaling van de reeds uitgevoerde werken, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

5. 
Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de vijf werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan Allure gemeld worden. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

1.
De partijen komen overeen en maken bekend dat zij volledig bevoegd zijn om deze overeenkomst aan te gaan. De prestaties en verplichtingen van beide partijen zijn niet in strijd met de rechten van derden of anderszins in strijd met andere, eventuele, tussen hen en/of enige andere organisatie, persoon, onderneming of wet/overheidsreglementering gemaakte afspraken.

2.
De ontwerper staat ervoor in dat de in deze overeenkomst genoemde diensten worden uitgevoerd conform de eisen en specificaties van de opdrachtgever. De ontwerper staat er echter niet voor garant dat deze in deze overeenkomst genoemde diensten zullen leiden tot extra omzet, exposure, naamsbekendheid, winst of andere voordelen. De ontwerper is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever in het geval dat het geleverde werk niet leidt tot de door de opdrachtgever gewenste resultaten. 

3.
Onder geen enkele omstandigheid zal een der partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade (inclusief gederfde winst) die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of de transacties die daarin worden overwogen (hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of een andere vorm van actie) in het geval dat deze geen verband houdt met het directe gevolg van de nalatigheid of schending van een der partijen.

4.
Het samenwerkingsverband tussen de ontwerper en opdrachtgever impliceert geen non-compete. De ontwerper behoudt ten allen tijde het recht op samenwerken met andere klanten in hetzelfde veld / dezelfde sector en/of met gelijkaardige ondernemingen. 

6. 
Er is geen garantie dat specifieke functies van afgeleverde websites of andere deliverables voor eeuwig error-vrij blijven. Dit is afhankelijk van externe factoren waar de ontwerper geen controle over heeft, en hij/zij kan hier dus niet voor verantwoordelijk gehouden worden.

7. 
Allure heeft het recht om derden aan te wenden indien de goede uitvoering van het project dit vereist. Allure is niet aansprakelijk voor enige fout van haar of de door haar aangestelde derden, behoudens ingeval van bedrog. Allure is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Allure
of een door haar aangestelde derde, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de fout of de schade.

Artikel 10.

1.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Alle geschillen tussen partijen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken Gent, afdeling Gent.

Algemene voorwaarden